La nostra metodologia

Si el procés d’adquisició de la llengua materna s’inicia en el moment en què l’infant comença a escoltar-la, per què hauríem d’esperar a exposar-lo a una segona o tercera llengua si el que volem és que desenvolupi una bona competència? La metodologia Kids&Us es basa en el procés natural d’adquisició de la llengua materna, un procés infal·lible que té lloc en un ordre determinat, natural i espontani. En la nostra llengua materna, comencem escoltant, per després comprendre el que escoltem, verbalitzar-ho i, en darrer lloc i després d’uns anys, llegir i escriure.

Amb el mètode Kids&Us, els infants, seran exposats a la nova llengua d’una manera global, sense restriccions però amb situacions i contextos adaptats a la seva edat. A partir de jocs, contes, cançons o danses fan una immersió lingüística total en la que s’aprofita tota la capacitat d’aprenentatge que tenen els nens i nenes en edats tan primerenques.

Per treure el màxim profit a cada sessió, a Kids&Us sempre treballem amb grups reduïts, de màxim 8 alumnes, i mantenint una coherència en les edats dels infants.

Els cursos de Kids&Us es poden iniciar durant des del primer any de vida, i tenen continuïtat fins als 18 anys, edat en què els alumnes poden assolir el nivell Proficiency, el més elevat dels reconeguts per la universitat de Cambridge.

Kids&Us, un projecte educatiu que aposta per la qualitat i rigor en l’aprenentatge de l’anglès

El nostre professorat ha de superar un procés de selecció que consta d’una prova de nivell oral i escrita. Com a mínim, exigim un nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència.

Per tal d’assegurar una correcta implementació del mètode i, per tant, l’excel·lent qualitat de l’ensenyament, tots els professors i professores Kids&Us han de fer obligatòriament la formació inicial abans de poder impartir classes. Així mateix, tots han de dur a terme les accions de formació continuada i de reciclatge establertes en el pla de formació corporatiu.

L’equip de Qualitat de la Central audita trimestralment el nostre professorat amb l’objectiu de garantir l’òptima implementació del mètode. Les auditories es fan mitjançant un sistema d’enregistrament intern de la companyia que permet visualitzar les sessions a distància. Els auditors que formen part de l’equip de Qualitat són experts en la metodologia Kids&Us i, a través dels informes de les auditories, es dota els professors i professores d’eines de millora perquè la seva feina a l’aula sigui excel·lent. Assegurar la qualitat del nostre ensenyament és, sens dubte, una de les claus perquè els alumnes assoleixin el nivell esperat.

Seguiment individualitzat dels alumnes

L’equip de coordinació acadèmica de Kids&Us és l’encarregat d’assegurar que tots i cada un dels alumnes assoleixen els objectius pedagògics del curs. És per això que de forma periòdica l’equip de coordinació es reuneix amb cada professor i avaluen de forma individualitzada el progrés de cada infant, tant a nivell d’aprenentatge, com de motivació i comportament. Si durant aquestes sessions es detecten problemes, s’inicia un pla d’acció personalitzat per l’infant el qual pot derivar en tutories amb els pares, o accions més específiques de reforç.

Kids&Us ofereix : 

  • Un mètode propi
  • Grups reduïts
  • Accés al mètode fins als 7 anys
  • Continuïtat fins als 18 anys
  • Cursos adaptats a cada edat
  • Sessions dinàmiques 100% en anglès
  • Exposició diària a l’idioma mitjançant l’audició d’una pista d’àudio
  • Innovació i millora constants
  • Controls de qualitat de l’ensenyament i de l’aprenentatge